BAYFLOW 「Seventeen Calls」Baby Kiy&Michael Kaneko | BAYFLOW #JustSoundGood 2020

Creative Director:Ayumu Takagi (Kokua)
Art Director:Ryohei Matsumoto/Ryoko Kimura (MIKATA)
Movie Director:Shinya Kobayashi (RIGTUP-inc.)
Shooting&Edit:RIGTUP-inc.
Photography:Atsuhiro Shirahata
Production Manager:Akihiro Mochizuki/Saka Matsushita/Hayato Takano
Producer:Ryo Muramatsu (SHIKAKU inc)/Yuki Hiiro (kusabi inc)
Prod co:SHIKAKU inc / kusabi inc