BAYFLOW Lisa Halim feat. PES & Summers & Lina Ohashi “Beach Magic” MV | BAYFLOW #JustSoundGood 2021

Creative Director:Ayumu Takagi (Kokua)
Art Director:Ryohei Matsumoto/Ryoko Kimura (MIKATA)
Movie Director:Shinya Kobayashi (RIGTUP-inc.)
Shooting&Edit:RIGTUP-inc.
Photography:Atsuhiro Shirahata
Production Manager:Akihiro Mochizuki/Saka Matsushita/Hayato Takano
Producer:Ryo Muramatsu (SHIKAKU inc) /Msakazu Tsuru (kusabi inc)
Prod co:SHIKAKU inc/kusabi incv