SLOGGI mOve Global Movies

Creative Director:Yusuke Matsunaga
Producer:Ryo Muramatsu (SHIKAKU inc)
Production manager:Mochizuki Akihiro
Movie Director:Airi Kikuta
Video Photographer:Kenichi Muramatsu (55 inc)
Hair Stylist:Asami Ota
Copywriting:Sakiko Koizumi

Prod co:SHIKAKU inc