Reebok CLASSIC × KANDYTOWN『GET LIGHT』

Creative Director:Hiroyuki Komatsu (K.K.H.K)
Director:Ryoji Kamiyama
Director of Photography:Shinji Kawamura
Camera Operator:Norichika Inoue/Tsutomu Murofushi
Casting Coordinator:Jennifer Rabenitas (4K)
Light Operator:Toshiyuki Henmi
Production manager:Akihiro Mochizuki/Hayato Takano

Producer:Ryo Muramatsu (SHIKAKU inc)