BEAMS CSR “WAKAMI” Project 2

Movie

Graphic

Producer:Ryo Muramatsu (SHIKAKU inc)
Movie director:Genta Uehara (G inc)
Photographer:Shinji Yagi (55 inc)
Prod co:SHIKAKU inc