adidas adizero Footwear Labo Movie

Director:Koji Sonehara (KONA Inc.)
Producer:Ryo Muramatsu (SHIKAKU inc)
Production manager:Hayato Takano
Movie Director:Airi Kikura
Video Photography:Kenichi Muramatsu (55 inc)/Nori Inoue
Camera Operator:Toshiki Akaike

Prod co:KONA Inc./SHIKAKU inc